OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací


 

 

L 22030 vedená u Městského soudu v Praze od 1.1.2014

           

STANOVY IRISH COB THE CZECH REPUBLIC z.s.

Čl. I.

Název, sídlo a právní povaha Spolku

 1. Název Spolku je: Irish Cob the Czech Republic z. s.
 2. Oficiální zkratkou Spolku je: ICCR.
 3. Sídlem Spolku je: Praha 3, V Kapslovně 2767/2
 4. Spolek je právnickou osobou založenou k naplňování společného zájmu společenství osob, které představují jeho členové, a které je založeno na samosprávném a dobrovolném principu. Spolek má právní osobnost a může právně jednat ve všech věcech, které se slučují s  jeho povahou. Spolek je nezávislý na státu a orgánech veřejné moci, ani se jiným způsobem nepodílí na výkonu veřejné moci.
 5. Spolek byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a vznikl dne 25. září 2010. Spolek by ustaven na dobu neurčitou. Spolek je korporací v právní formě spolku.

Čl. II

Účel Spolku

 

 1. Spolek byl ustaven za účelem podpory efektivního rozvoje chovu koní plemene Irish cob, všestranné výměny vědomostí a zkušeností chovatelů, poskytování odborné pomoci chovatelům.

 

 1. V souladu se svým účelem Spolek udržuje trvalou spolupráci se schválenou plemennou knihou Irish cob ICS Nederland (dále jen „plemenná kniha ICS NL“) a jinými, spolupracujícími organizacemi.

 

 

Čl. III

Hlavní činnost Spolku

 

 1. Předmětem hlavní činnosti Spolku je:

 

 1. zprostředkování kompletních služeb ICS NL za účelem umožnění chovu koní plemene Irish cob v České republice a dalších zemích
 • poskytnutí vícejazyčné verze připouštěcích lístků,
 • konzlutování a zprostředkování registrace koní plemenné knihy,
 • další služby.
 1. organizace svodů a přehlídek koní ;
 2. podpora a koordinace vzájemné spolupráce a výměny informací mezi členy;
 3. navazování spolupráce členů s dalšími chovateli, zpracovateli a podnikateli;
 4. pořádání a pomoc při organizaci chovatelských, vědeckých, osvětových a výchovných akcí pro členy (část akcí může být hrazena z členských příspěvků)
 5. pořádání a organizace tematických zájezdů a stáží (část akcí může být hrazena z členských příspěvků);
 6. spolupráce s organizacemi zabývajícími se chovem či registrací Koní.
 7. zprostředkování služeb pro členy ICCR:
 • laboratorní testy,
 • další služby.

 

 1. Spolek uskutečňuje svoji hlavní činnost soustavně v souladu s aktuálním přístupem státu a veřejnosti k  jím prosazovaným zájmům, stavem svého jmění a  panujícími příležitostmi, a o tomto informuje své členy i případnou chovatelskou veřejnost prostřednictvím svých webových stránek.

 

 

Čl. IV

Hospodářská činnost Spolku

 

 1. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v  provozování podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.

 

 1. Předmětem vedlejší činnosti Spolku je:

 

 1. maloobchod a velkoobchod:
 • výroba a prodej propagačních předmětů s logem spolku,
 • ostatní služby.
 1. reklamní činnost:
 • umísťování reklamních bannerů na akcích spolku za úplatu,
 • ostatní služby.
 1. zprostředkování obchodu a služeb pro chovatele Koní, kteří nejsou členy ICCR:
 • laboratorní testy,
 • ostatní služby.
 1. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
 3. pronájem věcí a prostor.

 

 1. Účel vedlejší činnosti Spolku spočívá v podpoře hlavní činnosti a v hospodárném využití majetku ve vlastnictví nebo držbě Spolku a tato nesmí narušovat provozování hlavní činnosti Spolku. Zisk z  jakékoliv činnosti Spolku lze použít pouze pro činnost a správu Spolku, včetně financování náplně jeho hlavní činnosti a nabývání potřebného majetku.

 

Čl. V

Vznik a zánik členství ve Spolku

 

 1. Členy Spolku mohou být fyzické osoby starší 18ti let a právnické osoby. Členství ve Spolku se váže na osobu člena a vzniká přijetím za člena na základě přihlášky a zaplacením jednorázového vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku. Uchazeč o členství se podáním přihlášky ztotožňuje s účelem, předmětem činnosti Spolku a deklaruje svoji připravenost být vázán členskými právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají ze stanov a z rozhodnutí orgánů Spolku. Uchazeč je v přihlášce povinen uvést doručovací a emailovou adresu, na níž mu Spolek bude zasílat případné písemnosti. O přijetí za člena rozhoduje Předsednictvo na svém nejbližším zasedání a vyrozumí o svém rozhodnutí žadatele o členství ve Spolku. Na vznik členství ve Spolku není právní nárok.

 

 1. Člen může ze Spolku kdykoliv vystoupit a jeho členství ve Spolku zaniká okamžikem doručením písemného vystoupení Spolku. Členství ve Spolku dále zaniká smrtí člena fyzické osoby nebo zánikem člena právnické osoby, anebo pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v 15 denní dodatečné lhůtě určené Spolkem ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

 

 1. Členství ve Spolku dále zaniká vyloučením člena pro soustavné porušování nebo závažné porušení členské povinnosti. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen Rady. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení a tento se doručuje Spolku. O vyloučení člena rozhoduje, po udělení možnosti vyjádření se vylučovaného člena k  jeho obsahu a důvodům, Předsednictvo. Členství vylučovaného člena zaniká doručením písemného rozhodnutí Předsednictva o vyloučení vyloučenému členovi.

 

 1. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Revizní komise. Návrh na přezkum rozhodnutí o vyloučení nemá odkladný účinek. Návrh člena musí mít písemnou formu, musí být odůvodněn a doručuje se Spolku. Revizní komise rozhodne o návrhu člena do 60 dnů od doručení Spolku. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, nebo je-li pro to důvod hodný zvláštního zřetele. Pokud je rozhodnutí o vyloučení zrušeno, hledí se na dotčeného člena, jako by nebyl vyloučen.

 

 1. Zánikem členství ve Spolku nevzniká bývalému členovi nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených členských příspěvků.

 

 1. Spolek vede seznam členů v  elektronické podobě, který nebude zpřístupněn ani uveřejněn, vyjma zpřístupnění seznamu členů spolupracujícím organizacím. Vedením seznamu členů je pověřeno Předsednictvo, které zajišťuje provádění zápisů a výmazů týkajících se členství osob ve Spolku. Člen je oprávněn obdržet na svou žádost od Spolku na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

Čl. VI

Členská práva a povinnosti ve Spolku

 

 1. Členové jsou zavázáni jednat čestně a s  úctou k ostatním členům, nejednat v  rozporu s  oprávněnými zájmy Spolku ani nezneužívat práv plynoucích ze svého členství k  újmě ostatních členů nebo Spolku a dodržovat stanovy, jiné vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů Spolku.

 

 1. Členové Spolku jsou povinni platit každoročně do 31.3. příslušného kalendářního roku roční členský příspěvek, jehož výše bude každý rok upřesněna Členskou schůzí, přičemž bude pořízen písemný zápis o rozhodnutí Členské schůze, tj. o výši poplatku na následující kalendářní rok. Při vzniku členství ve Spolku je přijatý člen povinen uhradit jednorázový vstupní příspěvek ve výši 200,- Kč a roční členský příspěvek, to vše do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky Předsednictvem.

 

 1. Členové Spolku mají právo na informace o záležitostech Spolku a jeho činnosti. Tyto informace jsou zejména pravidelně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek spolku.

 

 1. Člen Spolku je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Spolku veškeré změny údajů týkající se jeho osoby důležité pro jeho členství ve Spolku, zejména pak změnu doručovací nebo emailové adresy. Do doby oznámení takovéto změny se za relevantní údaje považují ty, jež byly členem původně oznámeny Spolku.

 

 1. Členům mohou být poskytovány členské výhody, o jejichž poskytnutí či zrušení rozhoduje Předsednictvo. O vzniku či zániku členských výhod budou členové informováni prostřednictvím webových stránek Spolku či jinou vhodnou formou.

 

 1. Členové mají právo účastnit se veškerého spolkového života a předkládat náměty a návrhy na zlepšení činnosti Spolku. Členové mají právo být voleni do orgánů Spolku.

 

Čl. VIII

Organizace Spolku

 

Spolek tvoří tyto orgány:

 1. Členská schůze
 2. Rada
 3. Předsednictvo
 4. Revizní komise.

 

Čl. IX

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, do jejíž působnosti náleží:

 

 1. rozhodování o zrušení Spolku s likvidací, o zrušení tohoto rozhodnutí a o povolání a odvolání likvidátora;
 2. rozhodování o přeměně Spolku;
 3. rozhodování o změně stanov, jednacího a volebního řádu;
 4. volba a odvolání členů Předsednictva, Rady a Revizní komise a jejich náhradníků;
 5. schvalování programu činnosti a změn v zaměření činnosti Spolku;
 6. schvalování zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období, programu činnosti na další období a ročního rozpočtu;
 7. stanovení výše vstupního a ročního členského příspěvku.

 

 1. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku. Člen vykonává svou funkci v Členské schůzi osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil ke svému zastoupení na zasedání Členské schůze jiného člena, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval a vykonával další práva spojená s účastí na zasedání Členské schůze. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Každý člen může takto zastupovat maximálně jednoho jiného člena.

 

 1. Členskou schůzi svolává k zasedání Předsednictvo alespoň jednou ročně. Je-li pro to vážný důvod, svolá Předsednictvo zasedání kdykoliv. Předsednictvo svolá Členskou schůzi též na základě žádosti Spolkové Rady nebo Revizní komise, jedná-li se o rozhodnutí záležitosti, která nesnese odkladu do řádného termínu zasedání Členské schůze.

 

 1. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, na které musí být kromě místa, hodiny a data konání uveden i pořad zasedání. Pozvánka musí být každému členovi doručena nejméně 14 dnů před datem zasedání Členské schůze, a to na emailovou adresu člena, kterou pro tento účel Spolku sdělil.

 

 1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda nebo místopředseda Předsednictva nebo jiný pověřený člen Předsednictva. Členská schůze dále ze svých řad zvolí ověřovatele zápisu a zapisovatele. Členská schůze je schopna se usnášet za účastipočtu členů rovnajícího se nebo většího, než byl průměrný počet přítomných členů na třech bezprostředně předcházejících členských schůzích. Aktuální nutná úsnášeníschopnost Členské schůze bude uvedena pro danou Členskou schůzi vždy na pozvánce. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, o zrušení a přeměně Spolku, je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

 

 1. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat náhradní zasedání Členské schůze konané ve lhůtě jedné hodiny od předchozího zasedání. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

 

 1. O zasedání Členské schůze se pořizuje zápis. Předsednictvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členská schůze. Správnost a úplnost zápisu stvrzují předsedající, ověřovatel a zapisovatel svým podpisem. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách Spolku.

 

Čl. X

Rada

 

 1. Rada je orgánem Spolku, který se vyjadřuje k jeho činnosti, k naplňování jeho účelu, k  činnosti volených orgánů a k budoucím záměrům Spolku a vykonává působnost v dalších věcech uvedených ve stanovách.

 

 1. Rada má 5 členů a tvoří ji členové Předsednictva a dále 2 členové, kteří jsou voleni Členskou schůzí. Funkční období členů Rady je pět let.

 

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání svolává, organizuje a předsedá jí předseda nebo místopředseda Předsednictva nebo jím pověřený jiný člen

 

 1. Do působnosti Rady patří:
 2. určovat směr činnosti Spolku a dohlížet na její realizaci;
 3. spravovat webové stránky Spolku;
 4. připravovat návrhy součinnosti s jinými organizacemi, delegovat zástupce do těchto organizací a hodnotit tuto součinnost;
 5. navrhovat a zajišťovat mezinárodní spolupráci Spolku;
 6. připomínkovat zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období, program činnosti na další období a roční rozpočet Spolku;
 7. projednat a připomínkovat podklady předkládané ke schválení Členské schůze.
 8. schvalovat jednorázové odměny členům Spolku za činnosti pro Spolek.

 

 

Čl. XI

Předsednictvo

 

 1. Statutárním orgánem Spolku je Předsednictvo. Předsednictvo je kolektivní orgán, rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru, a přijatými rozhodnutím nahrazuje jeho vůli. Předsednictvu náleží vedení Spolku a vykonává veškerou působnost, která není stanovami nebo zákonem svěřena jinému orgánu Spolku. Člen Předsednictva může zastupovat Spolek ve všech záležitostech. Členové Předsednictva zastupují Spolek každý samostatně.

 

 1. Předsednictvo má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí. Funkční období členů Předsednictva je pět let. Předsednictvo si ze svých členů volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Předseda Předsednictva organizuje a řídí jeho činnost a reprezentuje Spolek navenek. Předseda Předsednictva dohlíží na dobré fungování Spolku a na to, jestli členové volených orgánů řádně vykonávají své funkce a podává zprávu na zasedání Členské schůze.

 

 1. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, k projednání všech důležitých otázek správy, řízení a činnosti Spolku. Předsednictvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a agend spravovaných Spolkem. Předsednictvo předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období, včetně účetní závěrky, programu činnosti na další období a informuje ostatní členy spolku prostřednictvím webových stránek o záležitostech Spolku.

 

Čl. XII

Revizní komise

 

 1. Revizní komise je kolektivním orgánem Spolku s  dozorčí a kontrolní působností.

 

 1. Revizní komise:

 

 1. dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami, právními předpisy;
 2. v rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem;
 3. rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení ze Spolku.

 

 1. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

 

 1. Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí. Funkční období členů Revizní komise je pět let. Ze svého středu si Revizní komise volí předsedu. Předseda organizuje a řídí její činnost a representuje Revizní komisi navenek.

 

 1. Všechny orgány Spolku jsou povinny poskytovat Revizní komisi potřebnou součinnost a informace k  výkonu její působnosti. Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně Předsednictvo. Členové Revizní komise mají právo účastnit se zasedání všech orgánů Spolku.

 

Čl. XIII

Členové volených orgánů Spolku

 

 1. Členství v Revizní komisi je neslučitelné se členstvím v jiném voleném orgánu Spolku. Člen voleného orgánu má nárok na úhradu nákladů na cestovné účelně vynaložených v souvislosti s účastí na zasedání voleného orgánu. Člen voleného orgánu může své členství ve voleném orgánu (funkci) ukončit písemným prohlášením doručeným Spolku s tím, že členství (funkce) zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud orgán, kterého je odstoupivší osoba členem, neschválí na jeho návrh jiný okamžik zániku členství (funkce).

 

 1. Zánikem členství (funkce) člena v Předsednictvu automaticky zaniká jeho členství ve Spolkové radě a naopak.

 

 

 

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy byly přijaty v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy a jsou závazné pro všechny členy Spolku a členy jeho orgánů.

 

Tyto stanovy okamžikem svého přijetí zcela nahrazují statut Spolku, jakož i další vnitřní předpisy vydané na jeho základě. Nové zvolení do funkce člena voleného orgánu, jakož i skončení členství (funkce) člena voleného orgánu se řídí těmito stanovami. Není-li odměna člena voleného orgánu Spolku za výkon jeho funkce sjednána ve smlouvě schválené příslušným orgánem Spolku, je výkon funkce takového člena voleného orgánu bezplatný. Spolek však může přiznat členovi voleného orgánu jednorázovou odměnu v  závislosti na hodnocení výsledků činnosti Spolku za uplynulé období. Pokud je dáno stanovami oprávnění k volbě určité osoby do orgánu Spolku nebo funkce v něm, je tím dáno rovněž právo tohoto člena odvolat z této funkce.

 

                                                                                                                     

               Ve Svojeticích dne 4.2.2018

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.