0 Kč
SCHEDULE OF ICS CZ FEES

Base price

(non-ICCR member)

Základní cena (nečlen ICCR)

Discount for  ICCR members

Sleva pro členy ICCR

Price after discount (for  ICCR members)

Cena po slevě (pro členy ICCR)

Note

Poznámka

Passport for foal up to 1 year of age

Vydání průkazu pro hříbě do 1 roku

(včetně označení hříběte)*
92 EUR 40 EUR 52 EUR

Passport for foal older than 1 year of age

Vydání průkazu pro hříbě po 1 roce

(včetně označení hříběte)*
135 EUR 62 EUR 73 EUR
Duplicate passport
Duplikát průkazu*
149 EUR 72 EUR 77 EUR

Certificate Certifikát

Registration of a horse from another IC studbook or without breed eligibility.

(registrace koně z jiné PK IC či bez plemenné přísl.)

48 EUR 24 EUR 24 EUR

Breeding authorization for a breeding stallion for the calendar year (including covering certificates)

Note that it is not issued automatically!

Oprávnění k plemenitbě pro plemenného hřebce na kalendářní rok

(součástí jsou připouštěcí lístky)
Pozor, není vydáváno automaticky!
96 EUR 48 EUR 48 EUR

Duplicate covering certificate

Duplikát připouštěcího lístku
30 EUR 15 EUR 15 EUR
Change of Ownership in the studbook
Změna majitele v PK
15 EUR - 15 EUR

Changing the name of a horse

Změna jména koně
30 EUR 15 EUR 15 EUR

The name of a horse registred under s stable name cannot be changed without the consent of the breeder

Nelze měnit u koní s registrovaným jménem stáje bez souhlasu chovatele

Stable name registration

Registrace jména stáje

239 EUR 143 EUR 96 EUR
A shipping cost of 9 EUR will be added to the price/K ceně bude připočteno poštovné 9 EUR

 

 INSPECTIONS/SVODY

 Inspection - mare, gelding, horse younger than 3 years

Inspekce klisny, valacha, koně mladšího 3 let

68 EUR 34 EUR 34 EUR

Inspection - new stallion for breeding or stallion licensed in foreign ICS

Inspekce nového hřebce do plemenitby či hřebce licentovaného v zahraniční ICS 

311 EUR 72 EUR 239 EUR

 Inspection - stallion licensed in ICS CZ

Inspekce plemenného hřebce (s licentací ICS CZ)

96 EUR 48 EUR 48 EUR

 Inspection for foal in year of born (with ICS CZ passport)

Inspekce hříběte v roce narození (pouze s průkazem ICS CZ)
20 EUR 20 EUR 0 EUR

 Basic performance test

Základní zkouška výkonnosti

120 EUR 48 EUR 72 EUR

SCHEDULE OF ICS CZFEES (EUR) valid from 1.2.2023

SAZEBNÍK POPLATKŮ (EUR) ICS CZ platný od 1.2.2023

Account number: 2602123082/2010

IBAN: CZ58 2010 0000 0026 0212 3082

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Please include your first and last name in the message to the recipient.

Account owner: IRISH COB THE CZECH REPUBLIC, z.s., V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha

Bank: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

 

Each newly registered horse with PK ICS CZ will be issued a certificate (a fee is charged for registration/enrollment and issuing of the certificate.

 

Každému nově registrovanému koni do PK ICS CZ bude vystaven certifikát (platí se poplatek za registraci/zápis + vystavení certifikátu).

Conditions for inspections outside the Czech Republic and travel expense reimbursements will be handled on an individual basis.

Podmínky inspekcí mimo českou republiku a náhrady cestovného budou řešeny individuálně.inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.