Plemeno Irish Cob - definice


Jako Irish Cob je označován kůň, který:

A) je registrován ve schválené plemenné knize Irish cob (jak je zmíněno v EEC 92/353 ), nebo
B) je potomkem rodičů u kterých je prokazatelné, že se jedná o Irské coby (viz. výše), nebo
C) je potomkem rodičů, kteří oba přišli svodem a jsou schváleni pro plemenitbu nějakou z výše uvedených plemenných knih.

Irský cob certifikovaný pro chov


Do chovu je doporučen Irský cob, který získá hodnocení na svodu Irského coba organizovaného ICS Nederland s výsledkem první, nebo druhá prémie. Doporučováni jsou zejména koně v první a druhé premii. Koně ve třetí prémii jsou pro chov také přijatelní. Výsledek ze svodu je připsán za jméno koně k příslušnému oddílu PK, ve které je kůň registrován.

Kategorie v rámci plemenné knihy jsou rozděleny na 3 oddíly, v nich se pak koně dělí do jednotivých registrů (např. HB2 – A; HB2 - B).

HB1
Do této kategorie jsou zapisováni koně, kteří mají v plemenné knize ICS NL původ po otci i matce. Otec koně musí být uznaný jako plemenný hřebec doporučený pro chov.

HB2
Do této kategorie jsou zapisováni koně, kteří mají původ v plemenné knize ICS NL pouze po matce a jejichž otec je zapsaný v ICS NL, ale doposud nebyl schválen pro chov, nebo byl z chovu vyřazen.

HB3
Plemenná kniha pro křížence, kteří vzhledově splňují standard Irského coba.

Basic register

Do tzv. základní plemenné knihy jsou zapisováni koně, kteří nemají známého jednoho, případně oba rodiče a splňují vzhledový a charakterový standard Irského coba. Zároveň musí bezpodmínečně projít inspekcí pořádanou ICS Nederland.

Kříženci
Hříbata koní, kteří mají pouze jednoho rodiče Irského coba schváleného pro chov a druhého rodiče jiného plemene a vzhledově nesplňují standard plemene tak, aby mohli být zapsáni do sekce HB3

Schválení pro chov (premium inspection)
Schváleni pro chov mohou být klisny a valaši starší dvou let. Hřebcům musí být minimálně tři roky (podle data narození uvedeného v PP). Majitel koně musí být členem ICS Nederland, nebo jiné spolupracující organizace. Prémie se udělují na základě bodového hodnocení koně na inspekci.

1. prémie 144 – 160 bodů
2. prémie 143 – 136 bodů
3. prémie 135 – 128 bodů

Pokud kůň nedosáhne vyššího hodnocení, než je 128 bodů, nemůže být uznán pro chov.
Klisny hodnocené první prémií nesmí mít v žádné z hodnocených oblastí méně než 7 bodů.
Hřebci, kteří mají v jedné z hodnocených oblastí méně než 7 bodů nemohou být uznáni pro chov.
Klisny do dvou let a hřebci do tří let obdrží tzv. Hříběcí prémii, která nemá vliv na schvalování koně do chovu, ani si podle těchto prémií nelze nárokovat jakékoli tituly.


Jako plemenní hřebci nemohou být uznáni následující hřebci:

A) hřebci kteří jsou zapsáni v oddílu HB2 plemenné knihy, po otci, který nebyl doposud schválen pro chov, nebo byl z chovu vyřazen. Platí pouze pro hřebce narozené po roce 2009.

B) hřebci, kteří byli z veterinárních důvodů vyřazeni z chovu, ať už PK ICS NL, nebo jinou schválenou PK Irish cob (viz. Výše).

C) hřebci, kteří jsou schvalováni pro chov po 1.1.2015 a jsou PSSM1 positivní. Všichni hřebci schvalovaní pro chov po tomto datu MUSÍ předložit výsledky testu na PSSM1.

Mladí hřebci, kteří získali 3. prémii jsou uznáni do chovu s podmínkou účasti na dalším svodu v pěti letech a získání 2., nebo 1. prémie. V opačném případě si jejich hříbata nemohou nárokovat označení Traditional Cob.

Pokud z nějakého důvodu kůň pochází z příbuzenské plemenitby a příbuzenské křížení přesáhne 12,5 procenta, nedoporučuje se takový kůň pro další chov. Toto procento je vždy uvedeno v online registru u jména koně (COI: …)

Registrace hříběte do oddílů HB1

Na sekretariát plemenné knihy musí být zaslán připouštěcí lístek nejpozději 1. ledna roku kdy se hříbě narodilo. Nejpozději 3 týdny po narození hříběte musí být na sekretariát plemenné knihy odesláno oznámení o narození hříběte. Hříbě musí být identifikováno a očipováno pod matkou buď inspektorem certifikovaným ICS NL, případně veterinářem, který má k tomuto oprávnění v příslušném státu. Paternita musí být potvrzena testem DNA! Průkaz původu pro hříbě by měl být vyhotoven nejpozději do 6ti měsíců věku hříběte.

Registrace hříběte do dalších oddílů a základního registru

Matka hříběte musí být registrována v PK ICS Nederland. Nejpozději 3 týdny po narození hříběte musí být na sekretariát plemenné knihy odesláno oznámení o narození hříběte. Hříbě musí být identifikováno a očipováno pod matkou buď inspektorem certifikovaným ICS NL, případně veterinářem, který má k tomuto oprávnění v příslušném státu. Inspektor ICS NL musí posoudit, zda hříbě odpovídá typovému standardu plemenné knihy. Matka musí být potvrzena testem DNA.

Na základě výše zmíněného může být hříběti vystaven passport (průkaz původu).
V případě, že se u nějakého hříběte objeví genetická vada, je povinností chovatele oznámit tuto skutečnost plemenné knize a příslušný inspektor PK je povinen zapsat tuto informaci do PP hříběte.

Tituly

Klisny starší dvou let a hřebci starší tří let, kteří získají dvakrát ocenění první prémie v různých dvou letech, získávají titul STER.
Hřebci a klisny, jejichž alespoň tři potomci získají ocenění 1. prémie, získávají titul PREFERENT.

Inspekce


Inspekce jsou určeny všem koním, kteří splňují standard Irského coba a jejichž majitelé je chtějí nechat zapsat do plemenné knihy. Zároveň slouží inspekce pro posuzování hřebců a jejich uznávání a vyřazování z chovu. V případě hodnocení klisen jde pak zejména o zvýšení kvality chovu Irského coba obecně.

Předvádění


Koně jsou předváděni co nejpřirozeněji. Hříva i ocas jsou nejsou nijak upravovány a splývají volně rozpuštěné. Pokud je to z nějakých důvodů nutné, je přípustné zkrácení hřívy či ocasu koně. Pod sedlem je kůň též předváděn s rozpuštěnou hřívou i ocasem. Hříbata, klisny a valaši jsou předváděni na ohlávce, hřebci na uzdečce.

Používání neschválených hřebců v plemenitbě


Pro zachování kvality chovu Irského coba mužští potomci neschválených hřebců NEMOHOU být schváleni pro plemenitbu. Toto je zaznamenáno v průkazu původu.

Traditional Cob


Termínem Traditional Cob jsou označováni koně, kteří splňují následující kritéria - jsou registrováni v oddílu PK HB1. Oba rodiče jsou hodnoceni první, nebo druhou prémií.
Právo označovat Irské coby jako Traditional Cob má pouze a výhradně plemenná kniha ICS Nederland.

Další plemenné knihy


Tituly a hodnocení koní ze svodů jiných plemenných knih ICS Nederland neuznává.

Poznámka: V zemích, kde je velmi malý počet schválených plemenných hřebců, mohou být výjimečně uznáni do chovu hřebci již ve dvou letech.

Převzato z oficiálních webových stránek PK ICS Nederland (http://ics-nederland.com/index.php/en/studbook/layout)

přeložila Barbora Jarešová
aktualizováno 1.1.2016

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.