POZVÁNKA na řádnou členskou schůzi ICCR, z.s.

neděle 3. března 2019 v 12:30 hodin Motel u Krbu, Vídeňská 360, Vestec u Prahy (u sjezdu z nového pražského okruhu Kunratice Vestec, příjezd od D1 a Plzeňské)

Program členské schůze :

1) Přivítání účastníků, administrativní záležitosti (Volba zapisovatele, volba volební komise)

2) Zpráva předsednictva o činnosti ICCR, z.s. za rok 2018

3) Volba člena předsednictva ICCR, z.s.

4) Zpráva o hospodaření a schválení účetní uzávěrky za rok 2018

5) Schválení výše členských příspěvků na rok 2021

6) Zpráva revizní komise (Sojková)

7) Úprava stanov vyplývající z legislativy a denní potřeby spolku

8) Inspekce a přehlídka hřebců 2019 – organizace atd.

9) Volba delegátů na členskou schůzi ASCHK 2019

10) Přednáška na téma „Atypická myopatie u koní“ (MVDr. Olivie Abdelghani)

11) Dotazy, diskuze, závěr

Členská schůze pro rok 2019 bude usnášeníschopná v řádném termínu za předpokladu minimální účasti 19 členů V případě, že se v daném čase nesejde potřebný členů ICCR z.s., bude se dne 3.března 2019 od 13:30 hodin konat náhradní členská schůze, s nezměněným programem. V takovém případě je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů.

Za radu ICCR, z.s. Michaela Kvisová místopředsedkyně ICCR, z.s.

Členské poplatky na rok 2019 ve výši 400 Kč prosím uhraďte do 15. března 2019 na účet číslo 242308200/0300 nebo v hotovosti k rukám p. Svobodové