Kdy: Sobota, 11.2.2017, 12:00 hodin
Kde:
Pizza restaurant Antonio, U Národní galerie 482,  Zbraslav (Praha)

V případě, že se v daném čase nesejde nadpoloviční většina členů ICCR, bude se dne 11.2.2017 od 13:00 hodin konat náhradní Valná hromada,
s nezměněným programem. V takovém případě je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů.

Program:
1) Úvod, administrativní náležitosti
Volba volební komise
Volba zapisovatele

2) Zpráva předsednictva o činnosti ICCR, z.s. za rok 2016
Schválení účetní závěrky za rok 2016
Rodinné členství
Schválení výše příspěvků na rok 2018

3) Zpráva revizní komise

4) Volba člena Rady ICCR

5) Svody 2017

6) Přehlídka hřebců 2017

7) Zapojení členské základny do organizace akcí ICCR, z.s.

8) Volba delegátů na členskou schůzi ASCHK

9) Odborná přednáška – „Problematika péče o koňské zuby“
Mgr. Adéla Lišková, uznávaná koňská zubařka

10) Diskuze

11) Usnesení, závěr