VÝSTAVY

Hřebci jsou předvádění na udidle.

Mladí koně, klisny a valaši na ohlávce.

Mezinárodní výstava

Kategorie

 1. Hříbata (rok narození = rok výstavy)
 2. Roční klisny (rozhodné datum je ročník narození)
 3. Dvouleté klisny (rozhodné datum je ročník narození)
 4. Roční hřebci (rozhodné datum je ročník narození)
 5. Dvouletí hřebci (rozhodné datum je ročník narození)
 6. Dospělé klisny (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)
 7. Dospělí hřebci (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)
 8. Dospělí valaši (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)

Udělované tituly

(tituly nejsou nárokové)

  • Vítěz kategorie - uděluje rozhodčí vždy nejlepšímu z dané kategorie 
   • + je v dospělých kategoriích 6-8 označen i rezervní vítěz kategorie
  • Nejlepší mladý Irish Cob mezinárodní výstavy - Uděluje se nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 1-5.
  • 2. Nejlepší mladý Irish Cob mezinárodní výstavy - Uděluje se druhému nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 1-5.
 • Šampion Mezinárodní výstavy Irish Cob - Uděluje se nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 6-8.
 • Vicešampion Mezinárodní výstavy Irish Cob - Uděluje se druhému nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 6-8.

Speciální divácká cena 

 • Nejsympatičtější Irish Cob - Tzv. cena diváků - Uděluje se na základě hlasování diváků v průběhu výstavy napříč všemi kategoriemi.Soutěže

 1. Nejlepší kolekce potomků po otci (minimálně 3 jedinci po stejném otci)
 2. Nejlepší kolekce potomků z matky (minimálně 3 jedinci pocházejících z jedné matky)

Průběh výstavy

 1. Koně nastupují na předvadiště společně celá kategorie dle pořadových čísel, seřazeni vždy od nejmladšího po nejstaršího. Hříbata mohou, ale nemusí, nastupovat společně s matkou. Hříbata pod matkou musí mít svého vlastního vodiče.
 2. Všichni jedinci z dané kategorie přichází na předvadiště a krokem obchází předvadiště.
 3. Na výzvu rozhodčího jsou od předem určeného bodu všichni koně postaveni do zootechnického postoje jeden vedle druhého.
 4. Jednotliví koně jsou rozhodčím zváni doprostřed předvadiště k předvedení klusu a veřejně okomentováni. Zejména jsou vyzdviženy jejich exteriérové či povahové kvality. Na pokyn rozhodčího se pak vrací zpět mezi ostatní.
 5. Po samostatném předvedení všech koní v kategorii pokračují všichni opět krokem kolem celého předvadiště. Rozhodčí může v tuto chvíli libovolně upravit pořadí v jakém koně vychází.
 6. Rozhodčí může všechny hromadně vyzvat ke klusu, zohlední přitom dostatek prostoru a bezpečnost na předvadišti.
 7. Následně jsou všichni zastaveni a ti nejlepší jsou pozvání doprostřed předvadiště. Z nich je vybrán vítěz kategorie, případně druhý nejlepší v dospělých kategoriích. Vítěz kategorie je dekorován.
 8. Vítěz kategorie a druhý nejlepší zůstávají poblíž předvadiště do vyhlášení nejlepšího mladého/šampiona výstavy.
 9. Po skončení kategorií 1-5 se na předvadiště vrací 5 koní (vítězové kategorií 1-5). Z těchto je vyhlášen a dekorován Nejlepší mladý a 2. nejlepší mladý.
 10. Oba dekorovaní na pokyn komentátora předvedou “vítězné kolečko” v klusu.
 11. Pokračují obdobným způsobem dospělé kategorie.
 12. Po skončení kategorií 6-8 se na předvadiště vrací 6 koní (vítězové a druzí nejlepší v kategorii 6-8). Z těchto je vyhlášen a dekorován Šampion výstavy a Vicešampion výstavy.
 13. Šampion výstavy a Vicešampion výstavy na pokyn komentátora předvedou dekorováni “vítězné kolečko” v klusu.

Průběh soutěží

Nejlepší kolekce

Kolekce po otci a z matky jsou hodnoceny vždy samostatně.

 1. Všichni přihlášení po jednom otci/ z jedné matky vchází do haly a řadí se v zootechnickém postoji (dle pokynů komentátora) podle věku jeden vedle druhého. Každý kůň má svého vodiče! Mezi jednotlivými kolekcemi potomků je viditelný odstup.
 2. Rozhodčí může vyzvat jednotlivě kolekci po jednom otci/ z jedné matky ke klusu kolem celého předvadiště, nebo pouze v jeho části (zohledňuje pri tom bezpečnost koní i předvaděčů).
 3. Po předvedení a veřejném okomentování všech kolekcí, určí rozhodčí vítěznou kolekci.
 4. Všichni jedinci z vítězné kolekce jsou dekorováni a vyzváni k vítěznému kolečku v klusu.

Speciální divácká cena - průběh

O speciální diváckou cenu se automaticky uchází všichni účastníci výstavy. Hlasování proběhne v předem určeném místě.

Každý hlasující divák vybere svého favorita Podrobnosti budou sděleny při akci. Kůň s největším počtem hlasů od diváků získává titul Nejsympatičtější Irish Cob. Vyhlášení proběhne na závěr výstavy po skončení soutěží.

Obecné podmínky

Věk koně - rozhodné datum pro zařazení do patřičné věkové kategorie je ročník narození.

Nárokovost titulů - Vítězství v soutěžích, udělované tituly a vítězství v jednotlivých kategoriích nejsou nároková. Pravomoc udělit či neudělit titul v dané kategorii či soutěži náleží rozhodčímu.

Rozhodčí - Rozhodčího výstavy navrhuje RPK ICCR a jmenuje Předsednictvo ICCR. Na každé výstavě je přítomen minimálně jeden rozhodčí, v případě, že jsou na výstavě rozhodčí dva, je předem definováno, který z rozhodčích je hlavní a který pomocný.


Podmínky pro přihlášení koní do soutěže “Nejlepší kolekce potomků” - Do soutěže lze přihlašovat i na místě před začátkem výstavy. Podmínkou účasti v soutěži je přítomnost minimálně 3 potomků jednoho otce či matky.

Hřebci jsou předvádění na udidle.

Mladí koně, klisny a valaši na ohlávce.