Veterinární podmínky pro konání svodu koní

 1. Označení a evidence koní
 • Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262. V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.
 • Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
 •  Kůň pocházející z členské země EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením (TRACES), vydaným příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 nařízení (EU) 2016/429, a splňujícím náležitosti dle čl. 76 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.
 •  Kůň pocházející ze třetí země musí být doprovázen platným dokumentem CHED (Společný zdravotní vstupní doklad) a kopií příslušného veterinárního osvědčení. Na koňovité se nevztahují pravidla čl. 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Znamená to, že nemusí zůstat v zařízení určení po dobu nejméně 30 dnů ode dne jejich příjezdu do tohoto zařízení.
 1. Povinná vakcinace a vyšetření

Musí být splněny následující podmínky:

 • Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu. V případě, že je svod pořádaný Českou jezdeckou federací (ČJF), řídí se podmínky vakcinace proti influenze koní platnými veterinárními pravidly ČJF.
 • Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
 1. Provozovatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před začátkem svodu a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně vyčištěny a dezinfikovány.
 2. Veterinární přejímka

Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí provozovatel svodu. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam koní, který bude obsahovat následující údaje:

 • jméno koně
 • číslo průkazu koně
 • registrační číslo hospodářství (adresa stáje)
 • jméno a adresa majitele koně
 • u zahraničních koní číslo veterinárního osvědčení a zemi původu koně

Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.

 1. Svodu se nesmí zúčastnit koně, kteří neprošli veterinární přejímkou.