Kárný řád Irish Cob the Czech Republic z.s.

IČO 22852778, se sídlem Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, zapsaného ve zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 22030

 

Činnost ICCR z.s. vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od všech jeho členů a přijímání opatření proti těm, kteří vědomě či z neznalosti porušují tuto kázeň.

Účelem tohoto kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, vymezení objektivní míry zavinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů.

Tento řád má také preventivně předcházet provinění a tak přispívat k dobrému jménu ICCR z.s. na národní i mezinárodní úrovni.

§ 1     Obecná ustanovení

 1. Tento kárný řád je prováděcím předpisem k ostatním předpisům ICCR z.s. s cílem zabezpečení pořádku při činnosti ICCR z.s.  
 1. Podle tohoto kárného řádu zakročuje kárný orgán proti každému členovi ICCR z.s., který se dopustil kárného provinění proti předpisům ICCR z.s. či dobrým mravům.
 2. Potrestání člena soudem nevylučuje, aby proti němu bylo vedeno řízení podle tohoto kárného řádu.
 3. Došlo-li před zahájením kárného řízení, nebo během něho u proviněného člena k zániku členství ve smyslu stanov ICCR z.s., povede se kárné řízení pouze v případě, že jde o provinění, za které by mělo být vysloveno vyloučení z ICCR z.s.  

§ 2      Kárné provinění

 1. Kárného provinění se dopustí ten, kdo: Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná úmyslně proti zájmům ICCR z.s.   
  1. úmyslně nebo z nedbalosti poruší jakékoliv obecně závazné právní předpisy upravující chov zvířat v zájmových chovech nebo stanovy ICCR z.s. (řády, směrnice, dohody či usnesení, kterými se spolek řídí)
  2. svým jednáním poškodí jiného člena ICCR z.s., dobré jméno ICCR z.s. či dobré vztahy mezi členy ICCR z.s., či jedná úmyslně proti zájmům ICCR z.s.
  3. Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc, návod a spoluúčast či jiná forma součinnosti takového provinění, provinění proti Řádu na ochranu zvířat ASCHK při účasti na svodech, výstavách a jiných aktivitách reprezentujících činnost ICCR z.s.   
 2. Kárné provinění je zaviněno úmyslně, jestliže člen:
  1. vědomě chtěl porušit své povinnosti,
  2. věděl, že je může porušit a pro případ, že je poruší, byl s touto skutečností srozuměn.

 

 1. Kárné provinění je zaviněno z nedbalosti, jestliže člen:
  1. věděl, že může porušit povinnosti, ale spoléhal na to, že je neporuší,
  2. nevěděl, že může své povinnosti porušit, ač to měl vědět vzhledem k okolnostem a poměrům.

 

 1. Vznikne-li podezření, že byl při činnosti člena spolku spáchán trestný čin, přečin, přestupek podle obecně platných právních předpisů, vzniká povinnost ohlásit skutek příslušnému státnímu orgánu. V kárném řízení se postupuje nezávisle na postupu státního orgánu.

 

 1. Za kárné provinění se nepovažuje spor členů ICCR z.s. týkající se prodeje či koupě koně ani jiné spory dávající podnět občanskoprávnímu či trestnímu řízení.

§ 3    Kárné orgány

 1. 1.    Kárným orgánem pro řízení v prvním stupni je revizní komise (dále jen RK nebo RK ICCR z.s.)

 

 1. 2.    Odvolacím a konečným orgánem je Předsednictvo ICCR z.s.
 2. 3.    Kárné orgány mohou k prošetření případů ustavovat pracovní (kárné) komise a jmenovat její členy. Rozhodnutí v kárné věci však přísluší vždy kárnému orgánu. Kárný orgán vždy rozhoduje většinou všech hlasů. Není-li možné dosáhnout při jednání kárného orgánu většiny všech hlasů, rozhodne předseda o svolání náhradního jednání kárného orgánu. Toto rozhodnutí musí být stíhanému členovi oznámeno, není-li přítomen jednání.

§ 4      Kárná opatření

 1. Kárnými opatřeními jsou:
  1. Ústní napomenutí / písemná důtka
  2. odvolání z funkce
  3. pozastavení členství v ICCR z.s. nebo vyloučení z ICCR z.s.   
  4. finanční sankce (viz § 4, odstavec 2)
  5. vyloučení koně ze soutěže a odejmutí získaných ocenění bez nároků na vrácení poplatků za účast, jedná-li se o závažné provinění ohledně §2., odst.3.

 

 1. RK může členovi předepsat k finanční náhradě:
  1. Propadnutí členského poplatku
  2. Propadnutí poplatků na výstavách
  3.  náklady kárného řízení vč. laboratorních testů, znaleckých posudků apod.
  4.  finanční ztrátu, kterou ICCR z.s. na základě jeho jednání prokazatelně utrpěla 
  5. Náhradu škody, kterou na základě neoprávněného jednání dotyčného člena dle článku II., odstavce 7),Podpisového řádu ICCR z.s.     prokazatelně utrpěla třetí osoba a jíž vymáhá na ICCR z.s.  

 

 1. Za jedno kárné provinění lze uložit pouze jedno kárné opatření.

 

§5      Ukládání kárných opatření

 1. Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.
 2. Za polehčující okolnost se pokládá přiznání k provinění a nahrazení způsobené škody.
 3. Za přitěžující okolnost se pokládá, pokud byl proviněný již dříve kárně potrestán, způsobil větší škodu, spáchal provinění surovým způsobem, lstí, ze zištných důvodů, jako organizátor skupiny, svedl k provinění jiného člena, spáchal provinění pod vlivem alkoholu či drog, svým činem poškodil pověst ICCR z.s.
 4. Účinnosti nabývá kárné opatření dnem, kdy nabylo kárné rozhodnutí právní moci.
 5. Kárné rozhodnutí se po nabytí právní moci uveřejní na webových stránkách ICCR z.s. 

§ 6          Kárné řízení

 1. Kárné řízení se zahajuje okamžikem doručení písemného neanonymního oznámení o kárném provinění kterémukoli členovi Předsednictva ICCR z.s. nebo RK ICCR z.s.  Oznámení bude neprodleně postoupeno předsedovi RK.

 

 1. Návrh na zahájení kárného řízení může podat také RK ICCR z.s.
 2. Návrh na zahájení kárného řízení spolu s usnesením o zahájení kárného řízení zašle RK doporučeně do vlastních rukou proviněnému. Usnesení obsahuje:
  1. název a sídlo kárného orgánu
  2. datum vydání usnesení
  3. stručný popis skutku, který je kladen za vinu
  4. poučení o právu vyjádřit se k obvinění a navrhovat důkazy k obhajobě
  5. místo, datum a hodina konání jednání
  6. poučení o tom, že neúčast stíhaného člena na kárném řízení bez předchozí řádné omluvy znamená, že se vzdal svých práv.

 

 1. Jedná-li se o kárné stíhání člena orgánu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh kárného řízení nebo jeho výsledek, nebo jeho ponechání ve funkci není žádoucí, může kárný orgán pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.

§ 7      Předvolání

 1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas pozván minimálně osm dnů předem doporučeným dopisem (doručenkou) do vlastních rukou.
 2. Kárně stíhaný má možnost  se při projednávání k obvinění osobně vyjádřit, uvést při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídnout o nich důkazy. Zastupování obhájcem či jiným zplnomocněným zástupcem je přípustné v rozsahu platných zákonů.
 3. Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání bez omluvy, nebo pokud se omluví 2x z řádného termínu a nenavrhne termín, na který je schopen se dostavit, může kárný orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.
 4. Rozhodnutí kárného orgánu se sděluje členu osobně, je-li přítomen nebo je mu zasláno doporučeně v písemné formě do 15 dnů od přijetí rozhodnutí.

 

§8          Dokazování s plnění kárného jednání

 

 1. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění, zejména výpovědi svědků, znalecké posudky, veterinární vyšetření a laboratorní testy, věci a listiny, nákresy, plánky, jakož i výpovědi stíhaného.
 2. Členové ICCR z.s. jsou povinni dostavit se na předvolání ke kárnému jednání a podat svědeckou výpověď a jako svědci mají nárok na náhradu cestovních výloh.
 3. Kárný orgán se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu správného a úplného zjištění skutkového stavu a objektivní pravdy. A to i důkazy, které navrhne kárně stíhaný na svoji obhajobu. Stíhaný člen je s nimi seznámen a k nim vyslechnut.
  1. Kárný orgán posoudí všechna zjištění a po poradě v nepřítomnosti stíhaného člena rozhodne hlasováním o vině či nevině a případně o uložení kárného opatření.
  2. Výpovědi kárně stíhaného, svědků, znalců apod. a ostatní provedená zjištění se zapíší do protokolu, který vyslýchaný a zúčastněné strany vlastnoručně podepíše.
   1.  V zápise o průběhu kárného jednání musí být uveden den a místo, jméno a příjmení/název, datum narození (R.Č.), adresa trvalého bydliště/sídlo, členství v ICCR z.s. a popř. funkce, druh a doba kdy k provinění došlo, popis provinění, důkazní prostředky, rozhodnutí a případné kárné opatření.

      § 9         Zastavení kárného řízení

 1. Kárné řízení se zastavuje usnesením kárného orgánu, jestliže dospěl k závěru, že:
  1. se člen nedopustil provinění , nebo dopustil skutku, který nezakládá skutkovou podstatu kárného provinění, nebo jde-li o spor dle §2., odst.6. Kárného řádu ICCR z.s.   
  2. stíhanému členu zaniklo jeho členství v ICCR z.s., zemřel nebo je nezpůsobilý k právním úkonům dle rozhodnutí soudu
  3. uplynula stanovená promlčecí lhůta jeden rok
  4. jde-li o provinění, za které již bylo uloženo pravomocné kárné opatřením
  5.   Usnesení o zastavení kárného řízení se členu doručuje písemně doporučeně do 15 dnů a je uvedeno: označení orgánu, který usnesení přijal, datum,označení kárné věci, zdůvodnění zastavení kárného řízení

§ 10   Rozhodnutí o uložení kárných opatření

 1. Uzná-li RK stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady kárného řízení a finanční sankce dle §4., odst.2. Za náklady řízení se pokládají veterinární a laboratorní vyšetření s pozitivním výsledkem a vícenáklady spojené s jeho neomluvenou neúčastí na kárném řízení
  1. 2.    Nabude-li kárný orgán přesvědčení, že kárně stíhaný se neprovinil, zprostí jej obviněníapřísluší mu náhrada za prokazatelně ušlou mzdu a cestovné - tyto náklady uhradí ICCR z.s. 
  2. Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí být zpracováno písemně a z textu musí být zřejmé tyto náležitosti: název kárného orgánu a datum jeho rozhodnutí, jméno/název, adresa/sídlo a funkce proviněného člena, označení uloženého kárného opatření,označení skutku a povinnosti, která byla porušena, odůvodnění opatření včetně důkazů,poučení o opravném prostředku.

§11    Odvolání

 1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Odvoláním nelze napadnou rozhodnutí o vině, ale pouze uložené kárné opatření. Podává se písemně kárnému orgánu 2. Stupně (Předsednictvu ICCR z.s.), a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného rozhodnutí. Rozhodnutí Předsednictva ICCR z.s. je konečné.
 2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně odvolací orgán odmítne, pokud nedošlo ke zmeškání ze závažných důvodů, pak může Předsednictvo ICCR z.s.určit náhradní lhůtu.
 3. Odvolání se projednává na základě podkladů shromážděných při jednání prvního stupně.
 4. Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí zrušit nebo změnit a rozhodnout sám, nebo zrušit a vrátit zpět RK k novému projednání a rozhodnutí. Rozhodnutí zašle Předsednictvo ICCR z.s. do 15 dnů kárně stíhanému a RK. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření.
 5. Mimořádný opravný prostředek (obnovu řízení), lze použít při dodatečně se vyskytnuvších skutečnostech, které bez svého zavinění nemohl provinivší se uplatnit.

§ 12      Právní moc a vykonavatelnost kárného rozhodnutí

 1. Kárné rozhodnutí je pravomocné jestliže:
  1. se kárně potrestaný vzdal práva na odvolání
  2. ve lhůtě stanovené lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání
  3. bylo-li odvolacím orgánem rozhodnuto o odvolání

 

§ 13    Výkon kárného rozhodnutí

 1.  Výkon kárného opatření lze provést jedině tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření uloženo, nabylo právní moci (§12)
 2. Výkon kárného opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí kárný orgán prvního stupně
 3. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena finanční úhrada vyzve kárný orgán 1. stupně (§10., odst.1. a §4., odst.2.) nebo 2.stupně (§15., odst.2.) písemně kárně postiženého, aby uloženou náhradu zaplatil do 15 dnů a současně ho upozorní, že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně ICCR z.s.   

§ 14        Archiv a zveřejňování kárných rozhodnutí

 1. Pravomocná kárná rozhodnutí archivuje předseda RK a zároveň zajistí jejich zveřejnění na webových stránkách ICCR z.s.   

§ 15       Přezkoumávací pravomoc

 1.  Kárný či vyšší kárný (odvolací) orgán může i mimo odvolací řízení a z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti přezkoumávat platné kárné rozhodnutí do 1 roku od doby, kdy nabylo právní moci. Nesprávná rozhodnutí může změnit nebo zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí RK.
 2. Proti rozhodnutí RK, kdy nebylo využito odvolací právo, může být Předsednictvu ICCR z.s. podána stížnost do jednoho roku od doby, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Při neopodstatněné stížnosti může Předsednictvo ICCR z.s. stěžovateli uložit náhradu nákladů tohoto přezkumného řízení.

 

§ 16       Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento KÁRNÝ ŘÁD ICCR z.s. nabývá účinnosti dnem schválení. V kárných věcech zahájených platně a neskončených před přijetím a schválením tohoto kárného řádu se postupuje podle dosavadních zvyklostí, pokud nejsou v rozporu s tímto novým kárným řádem.

 

V Praze, dne 30.ledna 2016

 

za Irish Cob the Czech Republic  z.s.

 

Barbora Jarešová, předseda Předsednictva ICCR z.s.     z.s.

 

za Irish Cob the Czech Republic  z.s.

 

Michaela Kvisová, místopředseda Předsednictva ICCR z.s.     z.s.

 

a Irish Cob the Czech Republic  z.s.

Jana Svobodová, člen  Předsednictva ICCR z.s.     z.s.