PODPISOVÝ ŘÁD

Irish Cob the Czech Republic z.s.

IČO 22852778, se sídlem Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, zapsaného ve zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 22030

stanovující pravidla a omezení výkonu zástupčího oprávnění zástupci ICCR z.s. takto:

 

I. Použití podpisového řádu

 

1) Pravidla jednání a omezení zástupčího oprávnění osob činných pro ICCR z.s. stanovená tímto podpisovým řádem se vztahují na ústní i písemné jednání, pokud má být dle zřejmého projevu oprávněného jednajícího činěno jménem a na účet ICCR z.s.

 

2) Pravidla jednání a omezení zástupčího oprávnění chrání v žádoucím rozsahu jmění, dobré jméno a zájmy ICCR z.s. před možným zneužitím zástupčího oprávnění a stanoví podrobnější (organizační) pravidla výkonu tohoto práva v zájmu ICCR z.s.  i jednající osoby. Dodržování povinností a omezení stanovených těmito pravidly je trvalou a nedílnou součástí povinností každé dotčené osoby plynoucích z jejího pracovněprávního, zastupitelského, příkazního nebo obdobného vztahu k ICCR z.s.

 

3) Pravidla jednání a omezení zástupčího oprávnění jsou závazná (účinná) pro všechny osoby okamžikem, kdy byly s podpisovým řádem seznámeny. Pravidla mají povahu vnitřního předpisu stanovícího pokyny ICCR z.s. ve vztahu k jednajícím osobám a ve vztahu k veřejnosti povahu omezení zástupčího oprávnění osob jednajících za ICCR z.s.. Zvláštní ujednání s ICCR z.s. nebo pravidla stanovená v pokynu ICCR z.s.  mají v rozsahu, ve kterém se rozcházejí s podpisovým řádem, před tímto přednost a použijí se místo něj. ICCR z.s.  nemá zájem na tom, aby jednající osoba jednala jiným způsobem, než který vyplývá z těchto pravidel, nevyžaduje-li takový způsob jednání naléhavý zájem ICCR z.s. a jednající jedná informovaně v jeho nejlepším zájmu.

 

4) Jednající osoba na žádost adresáta jednání (druhé strany) tohoto v požadovaném rozsahu informuje o omezeních plynoucích pro ni z tohoto podpisového řádu, včetně stanoveného způsobu spolujednání (spolupodepisování) s další osobou.

 

II. Jednání jménem ICCR z.s.

 

1) Člen voleného orgánu ICCR z.s., osoba pověřená od ICCR z.s. k určité činnosti spočívající též v právním jednání a smluvní zástupce ICCR z.s., (dále jen „Zástupce“), jedná za ICCR z.s. pouze v rozsahu, který vyžaduje řádný výkon jeho pracovního zařazení/pozice (předmětného druhu práce/činnosti), svěřené činnosti, pověření nebo funkce, anebo dle pokynu ICCR z.s. či v rozsahu zvlášť dohodnutém s ICCR z.s.

 

2) Zástupce není oprávněn nabývat nebo zcizovat nemovité věci nebo tyto zatěžovat, ani (pro)najímat nebo (pro)pachtovat věci nebo prostory. Člen statutárního orgánu může v takové záležitosti právně jednat samostatně.

 

3) Zástupce není bez písemného pověření předsednictva ICCR z.s. oprávněn zastupovat ICCR z.s. v řízeních vedených orgány veřejné moci. Zástupce bez zvláštního pověření není oprávněn k přijímání a odesílání písemností prostřednictvím datové schránky ICCR z.s.. V uvedených záležitostech je bez pověření oprávněn jednat pouze předseda statutárního orgánu ICCR z.s.

 

4) Zástupce není oprávněn jednat za ICCR z.s., pokud jedná zároveň ve vlastní věci nebo ve věci osoby blízké nebo ve věci osoby jím ovlivněné (ovládané) nebo zastoupené. O nastalém nebo hrozícím střetu zájmů je Zástupce povinen ihned informovat předsedu statutárního orgánu. Nastal-li nebo hrozí-li takový střet zájmů předsedovi statutárního orgánu ICCR z.s., informuje o tomto ostatní členy statutárního orgánu a v takové záležitosti ICCR z.s. zastoupí ostatní členové statutárního orgánu.

 

5) Zástupce jedná za ICCR z.s. způsobem obvyklým pro povahu dané záležitosti nebo zavedeným v praxi s druhou stranou, který lze vzhledem k jejímu trvání důvodně očekávat.

 

6) Zástupce je v záležitosti nikoliv běžné povahy oprávněn jednat za ICCR z.s. pouze se souhlasem nebo na pokyn předsedy či místopředsedy statutárního orgánu.

 

7) Zástupce, kterému byla vystavena písemná plná moc tuto po vykonání předmětného právního jednání nebo ukončení zastoupení ihned zašle do sídla ICCR z.s. a zničí všechny její kopie, které má ve své moci. Tam, kde je to obvyklé nebo účelné podá zástupce osobě, vůči které jednal, informaci o skončení zastupování.

 

III. Obecné zásady jednání jménem ICCR z.s.

 

1) Zástupce jedná za ICCR z.s. při výkonu zástupčího oprávnění tak, že informuje obvyklým, jinak přiměřeným, způsobem osobu, vůči které jedná, že jedná jako zástupce  ICCR z.s. s tím, že uvede pověření nebo funkci, která jej k tomu opravňuje.

 

2) Jedná-li Zástupce za ICCR z.s.  písemně (podepisuje), pak k jeho vytištěnému nebo nadepsanému názvu připojí své jméno, funkci, pověření nebo pracovní zařazení a vlastnoruční podpis, který obvyklé užívá. Je-li s výkonem zástupčího oprávnění spojeno užívání razítka ICCR z.s. připojí Zástupce rovněž čitelný otisk takového razítka. Při podepisování listiny (dokumentu) parafuje Zástupce všechny listy předmětné listiny (dokumentu), na kterých nestojí jeho podpis. V případě změn podepsané listiny parafuje Zástupce změněnou část listiny (dokumentu). Zástupce současně ověří, že přílohy, na které písemnost (dokument) odkazuje, jsou k této řádně připojeny a ponechá (zadrží) si jedno paré (originál) dotčené písemnosti (dokumentu), který uloží v sídle ICCR z.s.k archivaci. V případě jednostranného jednání za ICCR z.s. k tomuto jednající Zástupce použije vzorů obchodních listin a dopisů s názvem (značkou/logem) ICCR z.s. k tomu určených.

 

3) Zástupce informuje o svém jednání stanoveným  či jinak přiměřeným způsobem předsedu nebo místopředsedu statutárního orgánu ICCR z.s.  a na jejich žádost ihned podá o tomto a jeho výsledcích zprávu v požadovaném rozsahu. V případě, kdy je ICCR z.s. přičítáno protiprávní jednání (čin) osoby použité ICCR z.s. nebo činovníka (funkcionáře) ICCR z.s., jednající ihned učiní veškerá dostupná opatření k zamezení zvýšení nebo rozšíření vzniklé újmy a současně ihned informuje členy statutárního orgánu o povaze újmy a o možnostech jejího zamezení.

 

4) Pokud jedná Zástupce v záležitosti, ve které jednal dříve nebo zpravidla jedná jiný zástupce ICCR z.s. informuje se předem o způsobu a rozsahu takového jednání, o výsledcích, které z něho pro ICCR z.s. vyplynuly a seznámí se s obsahem listin, které z takového jednání vzešly. Pokud tyto informace nejsou v rozumné době dosažitelné, vyžádá si Zástupce předchozí stanovisko předsedy nebo místopředsedy statutárního orgánu.

 

5) Zástupce Svazu ihned předá veškeré věci, které pro ICCR z.s.  převzal (obdržel) nebo při své činnosti vytvořil a přenechá ICCR z.s. veškerý užitek se záležitostí, které pro něj obstaral. Originály listin (dokumentů), které vznikly při jednání Zástupce za ICCR z.s., předá tento ihned předsedovi nebo místopředsedovi ICCR z.s. či prokazatelně doručí do sídla spolku.

 

IV. Činovníci ICCR z.s.

 

1) ICCR z.s. tvoří Předsednictvo jako svůj statutární orgán, který má zástupčí působnost jednat jménem ICCR z.s. ve všech záležitostech. Předsednictvo se skládá z předsedy,  místopředsedy a člena (pokladníka).

 

2) Členové předsednictva  jsou oprávněni jednat za Spolek ve všech věcech samostatně. Předseda jedná za Spolek v pracovněprávních vztazích. Předseda Předsednictva si může vůči ostatním Zástupcům ICCR z.s. vyhradit výlučné jednání za ICCR z.s. v jimi stanovené záležitosti. Dotčený Zástupce není oprávněn po obdržení výhrady předsedy či místopředsedy v předmětné záležitosti za ICCR z.s.  jednat.

 

3) Místopředseda jedná v záležitostech a podepisuje za ICCR z.s. zcela samostatně v případě, že předseda nemůže být jednání přítomen, není-li přítomen nebo záležitost nesnese odkladu.

 

4) Člen Předsednictva jedná za ICCR z.s.  v jiných než běžných záležitostech na základě projednání a schválení dotčeného jednání Předsednictvem.

 

5) Členové Předsednictva se vzájemně včas informují o potřebě jednání za ICCR z.s.. Předseda Předsednictva včas informuje místopředsedu o své nepřítomnosti nebo jiné očekávané nezpůsobilosti k jednání za ICCR z.s.

 

6) Jiní členové orgánů ICCR z.s. než členové Předsednictva jsou oprávněni jednat za ICCR z.s. pouze na základě písemného oprávnění k takovému jednání zvlášť uděleného Předsedou Předsednictva, který toto udělí pouze na základě schválení Předsednictva.

 

7) Pokud se jiní členové, kteří nemají písemné oprávnění jednat za ICCR z.s., takového jednání dopouští vědomě či z neznalosti, nesou plnou odpovědnost za následky z takového jednání vyplývající a budou vyzvání k narovnání situace a uhrazení případných finančních či morálních ztrát plynoucích spolku ICCR z.s. tak i třetím osobám, které svým jednáním uvedly v omyl.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Zástupce je oprávněn jednat za ICCR z.s.  pouze osobně a není oprávněn za sebe ustanovit náhradníka, resp. své zástupčí oprávnění ani zčásti delegovat na další osobu nebo této udělit plnou moc k jednání za ICCR z.s. v rozsahu svého zástupčího oprávnění.

Tento podpisový řád se vydává na dobu neurčitou.

 

V Praze, dne 30.ledna 2016

za Irish Cob the Czech Republic  z.s.

 

Barbora Jarešová, předseda Předsednictva ICCR z.s.

 

za Irish Cob the Czech Republic  z.s.

 

Michaela Kvisová, místopředseda Předsednictva ICCR z.s.

 

a Irish Cob the Czech Republic  z.s.

 

Jana Svobodová, člen  Předsednictva ICCR z.s.